Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

BTL FORMS – Lider Przedsiêbiorczoœci Roku 2014`

10.10.2014

Fundacja Ma³ych i Œrednich przedsiêbiorstw przyzna³a firmie BTL FORMS JOANNA WARKOCKA tytu³ „Lider Przedsiêbiorczoœci Roku 2014”

Redakcja Magazynu Gifts Journal serdecznie gratuluje zwyciêzcy oraz ¿yczy kolejnych sukcesów.