Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

BrandCharger – nowa marka gad¿etów w ofercie jettStudio

20.11.2017

BrandCharger to wiod¹cy graczy w bran¿y upominków korporacyjnych, wielokrotnie nagradzany pionier w dziedzinie elektroniki / gad¿etów.
Od listopada w ofercie firmy jettStudio.

Wœród wprowadzonych do oferty produktów dostêpne bêd¹: nowe unikalne modele powerbanków, ³adowarek samochodowych, adapterów podró¿nych marki SKROSS, g³oœniki Bluetooth, czy te¿ funkcjonalne i oryginalne akcesoria do smartfonów. Ju¿ w grudniu w magazynach jettStudio znajdziemy takie modele, jak:

FUSION – g³oœnik Bluetooth 4.0 z powerbankiem 6000mAh
TALKY – ³adowarka z zestawem g³oœnomówi¹cym i m³otkiem bezpieczeñstwa
LIBERTY – kieszeñ na kartê kredytowa z blokad¹ RFID & uchwyt do telefonu komórkowego
ALUMINA – elegancka podk³adka pod mysz
EARPLAY – douszne s³uchawki Bluetooth

BrandCharger stawia sobie za priorytet dopasowanie produktów do marki i logo swojego klienta. S¹ one funkcjonalne, innowacyjne, ale przede wszystkim bezpieczne w u¿ytkowaniu. Ide¹ marki jest w³aœciwe zrozumienie brandingu i funkcjonalnoœci w po³¹czeniu z umiejêtnoœciami projektowymi, dlatego te¿ bêdzie ona stanowi³a doskona³e uzupe³nienie oferty jettStudio.

Pe³na oferta dostêpna na stronie jettStudio: www.jettstudio.pl