Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Bombonierka „Liege Book”

11.06.2015

Bombonierka „Liege Book”

Bombonierka Liege Book to nowy produkt sygnowany mark¹ Amante, pod któr¹ kryj¹ siê rêcznie wyrabiane belgijskie praliny oraz trufle. To bombonierka w formie ksi¹¿ki – z mo¿liwoœci¹ t³oczenia logotypu na wieczku – która doskonale nadaje siê do wysy³ki, a tym samym stanowi idealny upominek reklamowy w ramach prowadzonych przez firmy dzia³añ promocyjnych. Kieszonka po wewnêtrznej stronie ok³adki to miejsce na wizytówkê, kartkê z ¿yczeniami lub podziêkowanie. Bombonierka dostêpna jest w czterech rozmiarach oraz w kolorze wybranym przez klienta.

Marka Amante (www.amante.com.pl) to jedna z marek – obok marki Dolci specjalizuj¹cej siê w komponowaniu delikatesowych koszy upominkowych – nale¿¹ca do portfolio firmy Chocolate Land.