Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Bogui Slip to kompaktowe rozwi¹zanie dla kart oraz gotówki

29.03.2017


Bogui Slip to kompaktowe rozwi¹zanie dla kart oraz gotówki, dziêki innowacyjnemu designowi noszenie portfela w kieszeni nie sprawia kompletnie ¿adnego dyskomfortu.

Wykonany jest z niesamowicie wytrzyma³ego materia³u (aluminium lotnicze), dziêki któremu bêdziesz pewien, ¿e produkt bêdzie ci s³u¿yæ przez d³ugie, d³ugie lata.

Niesamowicie pojemy, pomieœci a¿ 8 kart oraz gotówkê w postaci papierkowej, a zabezpieczaj¹cy pasek zapewni stabilnoœæ kart.

www.getkeysmart.net/portfele/bogui