Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Bluzy na ka¿d¹ porê roku

18.08.2015

Centralne ogrzewanie w biurze, praca na zewn¹trz, szkolne wycieczki i zimne poniedzia³kowe poranki na przystanku autobusowym – nic wiêc dziwnego, ¿e bluzy nie przestaj¹ byæ nieodzownym elementem stroju do pracy i szko³y. Szeroki asortyment marki Fruit of the Loom – od gamy Lightweight po gamê Premium – sprawia, ¿e bluzy mo¿na œmia³o sprzedawaæ klientom przez 365 dni w roku.

 

Aby zapewniæ klientom mo¿liwie najwiêcej mo¿liwoœci wyboru fasonu, tkaniny i ceny, firma oferuje obecnie trzy kolekcje bluz mêskich, damskich i dzieciêcych: Lightweight (bluzy lekkie), Classic (bluzy klasyczne) i Premium (bluzy supermiêkkie). Wybieraæ mo¿na spoœród 46 fasonów w 22 kolorach: od bluz z rêkawem raglanowym i bluz z kapturem po tradycyjne bluzy przez g³owê z rêkawem wszywanym (Set-In), bluzy zapinane na zamek b³yskawiczny, bluzy z krótkim zamkiem pod szyjê, a tak¿e spodnie dresowe. Niezale¿nie wiêc od okazji, elementy garderoby mo¿na dziêki temu dobieraæ wed³ug koloru lub tworzyæ zestawienia ró¿nokolorowe i stosowaæ jako odzie¿ robocz¹, strój szkolny czy te¿ strój do zajêæ rekreacyjnych lub promocyjnych.

 

Klasyczne bluzy mêskie, damskie i dzieciêce marki Fruit of the Loom szyte s¹ z tkaniny czesanej o gramaturze 280 gm/m², wykonanej w 80% z przêdzy bawe³nianej Belcoro®, a w 20% z poliestru. Przêdza Belcoro® zapewnia g³adk¹ powierzchniê pod nadruk, o mniejszej iloœci luŸnych w³ókien.

Gama Premium obejmuje fasony mêskie, damskie i dzieciêce szyte z tkaniny czesanej o gramaturze 280 gm/m², wykonanej w 70% z bawe³nianej przêdzy obr¹czkowej, a w 30% z poliestru, dziêki czemu bluzy s¹ niezwykle miêkkie i zapewniaj¹ wyj¹tkow¹ wygodê. Linia mêska dostêpna jest w rozmiarach S-2XL, damska w rozmiarach XS-2XL, a dzieciêca w rozmiarach od 3. do 15. roku ¿ycia.

Na kolekcjê Lightweight sk³adaj¹ siê natomiast bardzo popularne bluzy lekkie, szyte z nieczesanej tkaniny o gramaturze 240gm/m² i œwietnie nadaj¹ce siê do zak³adania warstwowego i noszenia przez ca³y rok. Fasony wchodz¹ce w sk³ad tej gamy obejmuj¹ now¹ bluzê mêsk¹ przez g³owê z rêkawem wszywanym pod pachê (Set-In), bluzê zapinan¹ na zamek b³yskawiczny oraz bluzê z krótkim zamkiem pod szyjê, a tak¿e mêskie i damskie lekkie bluzy z rêkawem raglanowym, mêskie, damskie i dzieciêce lekkie bluzy z kapturem oraz mêskie i damskie lekkie bluzy z kapturem zapinane na zamek b³yskawiczny. Linia mêska dostêpna jest w rozmiarach S-2XL, damska w rozmiarach XS-2XL, a dzieciêca w rozmiarach od 5. do 15. roku ¿ycia.

Wszystkie kolekcje bluz marki Fruit of the Loom szyte s¹ z tkaniny wykonanej z wykorzystaniem rewolucyjnej techniki dziewiarskiej, dziêki której poliester pozostaje na spodzie tkaniny, a bawe³na na zewn¹trz, co nadaje tkaninie wiêksz¹ trwa³oœæ i odpornoœæ na mechacenie.

 

 

Kate Morris z firmy Fruit of the Loom wyjaœnia: „W naszej kolekcji mamy bluzê na ka¿d¹ pogodê. Szeroki wybór kolorów, tkanin i fasonów sprawia, ¿e oferowana przez nas gama jest jedn¹ z najbardziej uniwersalnych kolekcji dostêpnych na rynku. Co wiêcej, klienci ufaj¹ naszej marce, poniewa¿ bluzy szyjemy tak, by mo¿na je by³o d³ugo nosiæ”.