Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Bluzy na ka¿d¹ okazjê

18.07.2016


Niezale¿nie od okazji, podczas nadchodz¹cej jesieni i zimy, Russell zagwarantuje ciep³o i wygodê. Dziêki nowoczesnemu wzornictwu, warstwowa odzie¿ Authentic Sweats prezentuje siê lepiej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.

Firma Russell nie tylko udoskonali³a bluzy sportowe, lecz w 1920 r. wynalaz³a je, daj¹c sportowcom wygodn¹ alternatywê dla u¿ywanej wówczas przez nich odzie¿y we³nianej. Nic wiêc dziwnego, ¿e kolekcja bluz nosi nazwê Authentic Sweats.

Nale¿¹ce do kolekcji bluzy dostêpne w trzech wersjach oddaj¹ ducha oryginalnej odzie¿y z 1920 r., równoczeœnie nie rezygnuj¹c ze wspó³czesnych udoskonaleñ. W efekcie Authentic s¹ stylowe, choæ bynajmniej nie staroœwieckie. Wykonane s¹ z mi³ej w dotyku, miêkkiej tkaniny i wyposa¿one w takie udoskonalenia jak solidne, p³askie œci¹gacze, zamki YKK i dostêp do s³uchawek.

Bluzy Authentic Sweats marki Russell wyró¿niaj¹ siê na tle konkurencji, poniewa¿ Authentics maj¹ nie dwie, a trzy warstwy materia³u. Wykonane w 80% z czesanej bawe³ny ring spun i 20% poliestru (280g/m²) bluzy zapewniaj¹ niezwyk³y komfort – trzeba zmierzyæ, by w to uwierzyæ. Wierzchnia warstwa jest wykonana ze 100% bawe³ny, dziêki czemu bluzy doskonale nadaj¹ siê do przyozdobienia logo, napisami oraz emblematami.

Najpopularniejszym produktem firmy jest bluza 262 Authentic Sweatshirt. Zaprojektowana z wykorzystaniem prostszego kroju, który ma zapewniæ nowoczeœniejszy wygl¹d i posiadaj¹ca wszywane rêkawy, które s¹ wê¿sze w rejonie barków i ramion. Dziêki oœmiu podstawowym kolorom i rozmiarom od XS do 3XL, ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

W ofercie firmy znajduj¹ siê równie¿ modele Authentic Hooded Sweat i Authentic Zipped Hooded Sweat. S¹ one idealn¹ propozycj¹ dla klubów sportowych i stowarzyszeñ – cechuj¹ siê nowoczesnym wzornictwem oferuj¹cym prostszy krój, dwuwarstwowe kaptury oraz miejsce na s³uchawki. Bluzy z kapturem nigdy nie wychodz¹ z mody, a te dwa style to najlepszy mo¿liwy wybór.

Hooded Sweats 265M i 265F s¹ dostêpne w dziesiêciu kolorach, w³¹cznie z jaskrawymi, jak fuksja i jab³ko, z kolei Authentic Zipped Hoods 266M i 266F mo¿na nabyæ w jednym z szeœciu kolorów, w tym Classic Red i Bright Royal. Obydwa style s¹ dostêpne w rozmiarach od XS do 3XL dla mê¿czyzn i od XS do XL dla kobiet.