Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Biznesowa uczta na Œl¹sku

01.09.2015

Biznesowa uczta na Œl¹sku


Podczas gdy polscy uczniowie rozpoczynali swój rok szkolny, uczestnicy OneDay Roadshow otwierali drugi dzieñ imprezy – tym razem w Chorzowie.

 

Uœmiechniête miny wystawców wskazuj¹, ¿e by³ to owocny dzieñ.

 

Organizator przygotowa³ dla ka¿dego zwiedzaj¹cego niespodziankê.  Ka¿dy, kto wczeœniej zarejestrowa³ swój udzia³ w Roadshow, otrzyma³ upominek którym by³ bilet do kina, ksi¹¿ka lub obiad w hotelu.

 

Wysoka frekwencja uczestników OneDay Roadshow po raz kolejny udowodni³a, ¿e wydarzenie to ma ju¿ swoj¹ okreœlon¹ renomê i cieszy siê wyj¹tkowym zainteresowaniem.

 

Przed nami jeszcze dwa dni uczty biznesowej – ju¿ jutro uczestnicy spotkaj¹ siê w Poznaniu.

 

Do zobaczenia!