Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Biznes Promotion przed³u¿y³ cz³onkostwo w SWB

03.03.2014

Biznes Promotion dzia³a na rynku reklamy  od 2006 roku z programem SWB zwi¹zani jesteœmy od 2012 roku.

Uczestnictwo w programie zwiêksza zaufanie  i wiarygodnoœæ firm w nim uczestnicz¹cych, dlatego bardzo chêtnie kontynuujemy wspó³pracê z SWB w nowym roku .

Tworzymy zespó³ ludzi z pasj¹ podchodz¹cych do powierzonych nam zadañ i realizacji, stale podnosimy nasze kwalifikacje, ¿eby s³u¿yæ Naszym klientom fachow¹ obs³ug¹ i doradztwem.

 

Iwona Rybak

Biznes Promotion

Trzebnicka 26
51-217 Pruszowice
www.biznespromotion.pl