Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Biznes chce zmian. Najnowsze wyniki badania TNS Polska dostêpne online

17.11.2015

Na zlecenie magazynu „My Company Polska” firma TNS Polska opracowa³a sonda¿ badaj¹cy,jakie s¹ oczekiwania przedsiêbiorców wobec nowego rz¹du.Jakie s¹ najpilniejsze zadania dla nowej w³adzy? Co hamuje rozwój biznesu w Polsce?

Który z banków proponuje najlepsze rozwi¹zania dla przedsiêbiorców?

 

Zachêcamy do zapoznania siê z raportem: http://mycompanypolska.pl/artykul/80/biznes-chce-zmian-badania-tns-polska-dla-my-company-polska