Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Biuro PIAP oficjalnie otwarte

27.11.2017

Dnia 24 listopada br. odby³o siê uroczyste otwarcie biura Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w Kêtach przy ul.Krakowskiej 72. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm  Cz³onkowskich PIAP.
Po oficjalnym spotkaniu przyszed³ czas na rozmowy kuluarowe i integracjê firm Cz³onkowskich.
Bardzo mi³o by³o nam goœciæ Cz³onków PIAP w tym uroczystym dla nas dniu, tym bardziej, ¿e osoby które wziê³y udzia³ w wydarzeniu przyjecha³y do nas nawet  z drugiego koñca Polski. Otwarcie biura to wielki sukces organizacji bran¿owej PIAP, z roku na rok rozwijamy siê, co osobiœcie ogromnie mnie cieszy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Izby do odwiedzenia nas w naszej nowej lokalizacji– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

 

GALERIA-OFICJALNE OTWARCIE BIURA PIAP W KÊTACH

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426