Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Bia³o na czarnym!

02.06.2014

Bia³o na czarnym!

IMAGE CLIP KONCERT T’s – papier transferowy przeznaczony do zadruku w drukarkach laserowych. Papier wykorzystywany do transferu na ciemnych i kolorowych tkaninach. Nadaje siê do przenoszenia na materia³y bawe³niane, poliestrowe oraz mieszanki bawe³ny i poliestru. Image Clip Koncert t’s jest noœnikiem za pomoc¹, którego mo¿emy przenosiæ tylko bia³y kolor. Nadruki wykonane w/w papierem mog¹ byæ alternatyw¹ dla sitodruku przy krótkiej serii nadruku. W zestawie znajduj¹ siê dwa papiery, które nale¿y zgrzaæ ze sob¹ by przenieœæ wybran¹ grafikê na tkaninê. Nadruki wykonane za pomoc¹ papieru ImageClip Koncert t’s mo¿na praæ w temperaturze do 30°C z zastosowaniem delikatnych detergentów. Papier nadaje siê doskonale do przenoszenia grafiki wektorowej przy pe³nym pokryciu, bez przejœæ tonalnych. Tkaniny z nadrukiem zalecamy prasowaæ po lewej stronie. Papier wystepuje w formacie A4.

http://www.agawa.pl/papier-transferowy-do-drukarek-laserowych-na-ciemne-i-kolorowe-tkaniny-bez-podtla-image-clip-koncert-ts-a4-84436-588-52203.html