Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Berlin w po³owie drogi

08.09.2016


W ubieg³ym roku Berlin po raz pierwszy znalaz³ siê na trasie OneDay Roadshow, ale wizyta wystawców w stolicy naszych zachodnich s¹siadów od razu zyska³a na znaczeniu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e organizator i w tym roku bez wahania w³¹czy³ Berlin na reklamowy szlak.

Przedstawiciele agencji reklamowych z Niemiec zgodnie podkreœlali, ¿e producenci i dystrybutorzy z naszego kraju dysponuj¹ ofert¹ o wysokim standardzie wykonania i w cenach bardzo konkurencyjnych w stosunku do rodzimych „wytwórców”.

St¹d spora liczba nawi¹zanych kontaktów, które ju¿ niebawem mog¹ przynieœæ wymierne korzyœci dla obu stron. Dziœ OneDay Roadshow min¹³ pó³metek.

Jutro znów wracamy do kraju, a kolejnym miejscem biznesowych spotkañ bêdzie Wroc³aw.