Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Berlin na trasie OneDay Roadshow

23.04.2015

Berlin na trasie OneDay Roadshow

Pod koniec marca odby³a siê pierwsza edycja OneDay Roadshow Europe. Specjaliœci z bran¿y reklamowej odwiedzili cztery stolice Starego Kontynentu – Budapeszt, Wiedeñ, Bratys³awê i Pragê.

 

Przyczynkiem do organizacji cyklu jednodniowych spotkañ w Europie by³o du¿e zainteresowanie jakim cieszy³y siê wœród wystawców i zwiedzaj¹cych dwie polskie edycje OneDay Roadshow. Tegoroczne imprezy wystawiennicze w naszym kraju rozpoczn¹ siê dok³adnie w ostatnim dniu sierpnia i bêd¹ mia³y charakter miêdzynarodowy.

 

W pierwszym dniu importerzy, dystrybutorzy i przedstawiciele agencji reklamowych spotkaj¹ siê w Warszawie, a nastêpnie odwiedz¹ Chorzów (1 wrzeœnia) i Poznañ (2 wrzeœnia). Cykl zakoñczy spotkanie w Berlinie (3 wrzeœnia). To nowy pomys³ organizatora imprezy firmy GJC Inter Media Sp. z o.o., który wyszed³ w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom wystawców.

 

Zakoñczenie OneDay Roadshow w stolicy Niemiec bêdzie doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania najnowszych osi¹gniêæ bran¿y reklamowej na bardzo wymagaj¹cym, ale i niezwykle ch³onnym rynku naszych zachodnich s¹siadów.

 

Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.

 

OneDay Roadshow – Jeden dzieñ tysi¹ce mo¿liwoœci.


Wiêcej informacji na www.onedayshow.pl