Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

B£ÊKITNA WSTÊGA 2017

26.10.2017

Regaty o B³êkitn¹ Wstêgê to wydarzenie sportowe, które w przysz³ym roku obchodziæ bêdzie swoje 70-lecie.

Mimo ¿e formu³a zawodów o tytu³ najszybszego jachtu ¿aglowego na Jeziorze Kierskim pozostaje niezmieniona od 1948 roku, organizatorzy id¹ z duchem czasu. Tegoroczne zmagania sportowe oby³y siê bowiem pod znakiem trackingu – ka¿da ³ódŸ bior¹ca udzia³ w regatach wyposa¿ona by³a w system GPS, dziêki czemu mo¿na by³o obserwowaæ jej przebieg na ekranie zlokalizowanym w siedzibie organizatora – Jacht Klubu Wielkopolskiego.

Po nie³atwych zmaganiach, zesz³oroczne zwyciêstwo obroni³a za³oga JKW w sk³adzie: Mariusz Trzciñski (sternik), Damian Dembicki, Pawe³ Kurzawa, B³a¿ej £ukomski. Regaty zorganizowane zosta³y przez Jacht Klub Wielkopolski. Jednym ze sponsorów by³a firma Rodan.