Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Barco Sp.z o.o., Pond5 oraz A.S.S.-3 nowymi firmami Cz³onkowskimi PIAP

06.11.2014

Barco Sp.z o.o., Pond5 oraz A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeñ to nowe firmy , które w ostatnim czasie zdecydowa³y siê przyst¹piæ do organizacji bran¿owej Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.


Do PIAP-u przystêpujemy, maj¹c na uwadze dynamiczny rozwój naszej Spó³ki. Chcemy do³¹czyæ do grona profesjonalnych firm, œwiadcz¹cych najwy¿szej jakoœci produkty w Polsce i za granic¹. W myœl zasady „du¿y mo¿e wiêcej” – mówi Piotr Bardziñski Prezes Barco Spó³ka z o.o..


Spó³ka Barco jest nowym na rynku Polskim producentem gad¿etu reklamowo – u¿ytkowego Twincaps – brelok i 2 przykrywki na puszkê Wysoka jakoœæ produktu, nowatorstwo, elastycznoœæ i profesjonalizm to najwa¿niejsze cechy Spó³ki. Park maszynowy, którym dysponuje, Spó³ka pozwala na wykonywanie wyrobów najwy¿szej jakoœci a tak¿e otwiera du¿e mo¿liwoœæ przygotowania wyrobu dla najbardziej wymagaj¹cego Klienta. Produkt Twincaps zosta³ dostrze¿ony i doceniony na targach RemaDays 2014 – w kategorii Gifts of the Year – zdoby³ II nagrodê wspólnie z firm¹ Gift Star w kategorii Top Design.Pond5
to sprawiedliwa platforma stockowa, dziêki której twórcy mog¹ na w³asnych warunkach sprzedawaæ i kupowaæ wszelkiego rodzaju multimedia niezbêdne do tworzenia projektów kreatywnych. Na Pond5 znajduje siê najwiêksza w sieci kolekcja klipów wideo, miliony zdjêæ i grafik wektorowych, œcie¿ki muzyczne i efekty dŸwiêkowe, szablony After Effects i modele 3D. A wszystko to bez abonamentu, w cenach ustalonych indywidualnie przez samych twórców. Wœród wielu wersji jêzykowych sama platforma dostêpna jest równie¿ po polsku, z polsk¹ obs³ug¹ u¿ytkownika i fakturami VAT. Pond5 oferuje wszystko, co niezbêdne do stworzenia dowolnej reklamy i ukoñczenia ka¿dego typu projektu kreatywnego.


Firma A.S.S.-3 jest producentem kalendarzy ksi¹¿kowych, notesów oraz importerem kompletów piœmiennych marki Pier Luigi. Doœwiadczenie w bran¿y reklamowej A.S.S.-3 zdobywa od 1993 roku. W swoich kolekcjach firma wprowadza œwiatowe trendy. A.S.S.-3 wyró¿nia du¿y wybór materia³ów, dodatków, wprowadzanie najnowszych technologi (np. druku UV na ekoskórze) – pozwala to na tworzenie spersonalizowanych kalendarzy/notesów wg projektów autorskich.Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426