Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

B2B Academy

31.01.2016

Pierwszego dnia Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2016, odbêdzie siê konferencja z cyklu B2B Academy organizowana przez Texet Poland i Harvard Business Review. Zaplanowane zosta³y trzy prelekcje o tematyce œciœle zwi¹zanej z rynkiem B2b. Konferencja to szansa na wyj¹tkowe spotkanie ze specjalistami z bran¿y i zdobycie wiedzy o ich podejœciu do businessu, budowania marki, strategii cen, itp.!

Serdecznie zapraszamy.


WTOREK 16.02.2016

Miejsce: Sala Konferencyjna A1 – Hala F
Rodzaj szkoleñ: Konferencja w ramach B2B ACADEMY – bezp³atne, wejœcie za okazaniem zaproszeñ imiennych

Prowadz¹cy: dr Mariusz Szeib, Agnieszka Wêglarz, Tomasz Barudin


11.00 „Rola marki w ¿yciu cz³owieka i w kreowaniu wartoœci dodanej w operacjach handlowych” dr Mariusz Szeib – Prezes TEXET Poland Sp. z o.o.

11.30 „James Harvest Sportswear & Printer Activewear – koncept marki, prezentacja nowoœci 2016″ Tomasz Barudin – Dyrektor Sprzeda¿y i Marketingu TEXET Poland Sp. z o.o.

12.15 „Jak unikaæ walki cenowej w bran¿y Business to Business?”
Agnieszka Wêglarz – Dyrektor Programu ICAN Total Marketing B2B


W celu zapoznania siê z pe³nym planem RemaCongress – kliknij TUTAJ.