Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

B¹dŸ Eko – Pisz Eko

16.10.2014

Nasz bestseller to d³ugopis wykonany w 100 % z papieru z recyclingu. Ze skuwk¹ prezentuje siê jak saszetka cukru.

Dostêpny jest w ró¿nych wariantach kolorystycznych z miêkko pisz¹cym niebieskim wk³adem.  Ponadto posiadamy na stanie magazynowym ponad 5 000 000 d³ugopisów plastikowych i metalowych oraz o³ówków. Zapewniamy tym samym na bie¿¹co du¿y wybór wzorów i kolorów oraz szybk¹ realizacjê zamówieñ. Œwiadczymy równie¿ us³ugê znakowania artyku³ów metod¹ tampodruku, sitodruku i grawerowania laserowego.

 

Kontakt:

Tel: 22-852-22-98

Fax: 22-852-12-16

Strona www:  www.adpen.com.pl

E-mail: info@adpen.com.pl