Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

B¹dŸ Eko – Pisz Eko

12.06.2015

B¹dŸ Eko – Pisz Eko

 

 

Nasz bestseller to d³ugopis wykonany w 100 % z papieru z recyclingu. Ze skuwk¹ prezentuje

siê jak saszetka cukru. Dostêpny jest w ró¿nych wariantach kolorystycznych z miêkko pisz¹cym

niebieskim wk³adem. Ponadto posiadamy na stanie magazynowym ponad 5 000 000 d³ugopisów

plastikowych i metalowych oraz o³ówków. Zapewniamy tym samym na bie¿¹co du¿y wybór

wzorów i kolorów oraz szybk¹ realizacjê zamówieñ. Œwiadczymy równie¿ us³ugê znakowania

artyku³ów metod¹ tampodruku, sitodruku i grawerowania laserowego.

 

 

Kontakt:

Tel: 22-852-22-98

Fax: 22-852-12-16

Strona www: www.adpen.com.pl

E-mail: info@adpen.com.pl