Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

AXPOL z Diamentem Forbesa i Gazel¹ Biznesu!

08.03.2017


Firma AXPOL Trading zosta³a ponownie uhonorowana Diamentem Forbesa 2017, w kategorii œrednich przedsiêbiorstw w województwie wielkopolskim, oraz nagrod¹ Gazele Biznesu 2016 przyznawan¹ przez magazyn Puls Biznesu.

„ZnaleŸliœmy siê w gronie najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm w Polsce dziêki obranej strategii ci¹g³ego rozwoju oraz znakomitemu zespo³owi pracowników. Pragniemy podziêkowaæ naszym partnerom biznesowym, bez których zaanga¿owania, zaufania oraz owocnej wspó³pracy nie odnieœlibyœmy tego sukcesu.

Serdecznie gratulujemy równie¿ pozosta³ym laureatom obu plebiscytów.” – Maciej Koliñski, Prezes Zarz¹du AXPOL Trading.

www.axpol.com.pl