Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

AXPOL Trading z Diamentem Forbesa!

02.06.2016


W tym roku, ju¿ po raz dziewi¹ty wy³oniono laureatów rankingu miesiêcznika Forbes i przyznano Diamenty Forbesa dla najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw w Polsce.

To ranking polskich firm najszybciej zwiêkszaj¹cych swoj¹ wartoœæ w ci¹gu ostatnich trzech lat dzia³alnoœci.

Podczas tegorocznej gali firma AXPOL Trading zosta³a uhonorowana Diamentem Forbesa w kategorii œrednich przedsiêbiorstw w województwie wielkopolskim. „Otrzymane wyró¿nienie jest dla mnie i ca³ego zespo³u wa¿nym potwierdzeniem, ¿e zmierzamy we w³aœciwym kierunku.

Pragniemy podziêkowaæ naszym partnerom biznesowym, bez których zaanga¿owania, zaufania oraz owocnej wspó³pracy nie odnieœlibyœmy tego sukcesu.

Serdecznie gratulujemy pozosta³ym laureatom plebiscytu.” – Maciej Koliñski, Prezes Zarz¹du firmy AXPOL Trading.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Forbes poœwiêconej Diamentom 2016 oraz do obejrzenia fotorelacji z gali wrêczenia nagród.