Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

AWIH z nowymi opakowaniami

09.10.2017

AWIH, producent toreb, rozszerzy³ ofertê standardowych pude³ek papierowych bêd¹cych w sta³ej sprzeda¿y. Obecnie dostêpnych jest ok. 100 formatów pude³ek przeznaczonych do pakowania gad¿etów reklamowych i innych produktów.

Wiêcej na www.awih.com.pl/opakowania oraz w sklepie online www.shopbags.pl