Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Autobusem na RemaDays Warsaw

27.10.2016

Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw coraz bli¿ej. Ju¿ w lutym dostawcy rozwi¹zañ dla bran¿y reklamowej zaprezentuj¹ nowoœci produktowe, które obejrz¹ goœcie z ca³ego œwiata. Wszystko to wydarzy siê na halach PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie ko³o Warszawy. Organizator ju¿ teraz wprowadza zmiany i udogodnienia, które podnios¹ komfort Pañstwa udzia³u.

 

Jednym z takich udogodnieñ bêd¹ bezp³atne autobusy. Podczas 13 edycji Targów RemaDays Warsaw uruchomiona zostanie sieæ autobusów, z których bezp³atnie bêdzie mo¿na skorzystaæ w czasie trwania targów. Autobusy kursowaæ bêd¹ co 15 minut ze stacji PKP Warszawa Zachodnia oraz PKP Lotnisko Chopina.

Aby usprawniæ komunikacjê zarówno na przystankach pocz¹tkowych, jak i na terenie PTAK Warsaw EXPO, obecne bêd¹ widocznie oznakowane hostessy. Udziel¹ one niezbêdnych informacji i wska¿¹ Pañstwu w³aœciwy kierunek. Nie zabraknie te¿ jasnych informacji zwi¹zanych z kursowaniem autobusów, które znajd¹ siê na ka¿dym z przystanków. Taka forma dotarcia na targi to nie tylko wygoda i oszczêdnoœæ pieniêdzy, ale przede wszystkim oszczêdnoœæ czasu.

Parkingowi oraz Policja kieruj¹ca ruchem na drogach dojazdowych bêd¹ bowiem przepuszczaæ autobusy poza kolejnoœci¹.

 

O dalszych udogodnieniach Organizator bêdzie informowaæ na bie¿¹co.

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na www.remadays.com i www.rematv.pl