Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Autobusem na RemaDays Warsaw 2017

07.02.2017

Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw coraz bli¿ej. W dniach 15-17 lutego dostawcy rozwi¹zañ dla bran¿y reklamowej zaprezentuj¹ nowoœci produktowe, które obejrz¹ goœcie z ca³ego œwiata. Wszystko to wydarzy siê na halach Warsaw EXPO w Nadarzynie ko³o Warszawy.

Organizator wprowadzi³ zmiany i udogodnienia, które podnios¹ komfort Pañstwa udzia³u. Jednym z takich udogodnieñ bêd¹ bezp³atne autobusy, us³uga jest realizowana we wspó³pracy z Miejskimi Zak³adami Autobusowymi SP. z o.o.


Podczas 13. edycji Targów RemaDays Warsaw uruchomiona zostanie sieæ autobusów, z których bezp³atnie bêdzie mo¿na skorzystaæ w czasie trwania targów. Autobusy kursowaæ bêd¹ co 15 minut ze stacji PKP Warszawa Zachodnia oraz PKP Lotnisko Chopina.

Aby usprawniæ komunikacjê zarówno na przystankach pocz¹tkowych, jak i na terenie Warsaw EXPO, obecne bêd¹ widocznie oznakowane hostessy. Udziel¹ one niezbêdnych informacji i wska¿¹ Pañstwu w³aœciwy kierunek. Nie zabraknie te¿ jasnych informacji zwi¹zanych z kursowaniem autobusów, które znajd¹ siê na ka¿dym z przystanków.

Taka forma dotarcia na targi to nie tylko wygoda i oszczêdnoœæ pieniêdzy, ale przede wszystkim oszczêdnoœæ czasu. Parkingowi oraz Policja kieruj¹ca ruchem na drogach dojazdowych bêd¹ bowiem przepuszczaæ autobusy poza kolejnoœci¹.