Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Autobusem na RemaDays Warsaw

24.11.2017

Wzorem lat ubieg³ych w trosce o komfort naszych zwiedzaj¹cych, podczas targów RemaDays Warsaw 2018 kursowaæ bêd¹ autobusy RemaDays. Bêd¹ one odje¿d¿a³y z dwóch lokalizacji: PKP Lotnisko Chopina oraz PKP Warszawa Centralna. Ka¿dy przystanek bêdzie oznakowany i znajd¹ siê przy nich hostessy RemaDays oraz podstawowe informacje dotycz¹ce kursowania autobusów.
Szczegó³y na stronie www.remadays.com.