Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Autentyczne bluzy – zgrany zespó³

10.08.2015

Autentyczne bluzy – zgrany zespó³


 

Firma Russell nie tylko udoskonali³a krój i fason bluzy: firma j¹ po prostu wynalaz³a w 1920 roku z myœl¹ o zast¹pieniu znacznie bardziej niewygodnej odzie¿y we³nianej u¿ywanej powszechnie jako strój do sportów zespo³owych. Nic wiêc dziwnego, ¿e w jej ofercie jest kolekcja bluz zwana „Authentic”.


Trzy dostêpne w gamie Authentic marki Russell fasony, bazuj¹ce na istocie oryginalnej bluzy, lecz stanowi¹ce jej unowoczeœnienie, trudno okreœliæ staroœwieckimi – szyte s¹ z miêkkiej, wysokiej jakoœci tkaniny i wyposa¿one w szczegó³y takie jak p³askie, szerokie sznurki œci¹gaj¹ce, zamki typu YKK i wykoñczenie uwzglêdniaj¹ce dostêp dla przewodów s³uchawkowych odtwarzaczy MP3.


Gamê Authentic marki Russell wyró¿nia tak¿e to, ¿e w przeciwieñstwie do wiêkszoœci innych bluz – szytych z dwuwarstwowej tkaniny, bluzy z tej gamy sk³adaj¹ siê z trzech warstw. Gama Authentic wykonana jest w 80% z czesanej bawe³ny obr¹czkowej, a w 20% z poliestru (o gramaturze 280 gm/m²), dziêki czemu ogólny efekt to tkanina niezwykle miêkka w dotyku – co po prostu trzeba poczuæ, aby uwierzyæ. Ponadto, prawa strona tkaniny wykonana jest w 100% z bawe³ny, co sprawia, ¿e bluzy te doskonale nadaj¹ siê pod nadruk, i stanowi¹ doskona³e rozwi¹zanie dla dru¿yn sportowych, które potrzebuj¹ stroju z symbolem swojego zespo³u i nazwiskami czy numerami zawodników.


Bluza Authentic 262 to model od dawna chêtnie wybierany przez uczniów jako element stroju szkolnego. Jej krój jest prostszy, co nadaje jej bardziej nowoczesny wygl¹d, a wszycie pod pachê sprawia, ¿e bluza jest wê¿sza w ramionach i ma wê¿sze rêkawy. Fason dostêpny jest w oœmiu podstawowych kolorach, rozmiarach XS-3XL i doskonale siê nosi przez ca³y rok.


Gama Authentic obejmuje tak¿e bluzê z kapturem oraz bluzê z kapturem zapinan¹ na zamek b³yskawiczny. Modele te to idealne rozwi¹zanie dla zrzeszeñ i klubów sportowych. Oba modele zawieraj¹ nowoczesne elementy, takie jak prostszy krój, dwuwarstwowy kaptur i wykoñczenie uwzglêdniaj¹ce dostêp dla przewodów s³uchawkowych odtwarzaczy MP3. Bluzy z kapturem nie przestaj¹ cieszyæ siê popularnoœci¹, a te dwa fasony to wersja naprawdê wysokiej jakoœci.

 

Hayley Penfield z firmy Russell wyjaœnia: „To w³aœnie te drobne szczegó³y maj¹ naprawdê du¿e znaczenie dla bluz z naszej gamy Authentic. Wygoda, atrakcyjny fason, trwa³oœæ w po³¹czeniu w nowoczesnym krojem i niezwykle miêkka tkanina wp³ywaj¹ na wysok¹ jakoœæ tej gamy i stanowi¹ prawdziwy dotyk luksusu”.


Co wiêcej, bluzy z kapturem 265M i 265F dostêpne s¹ w dziesiêciu kolorach – w tym odcieniach ¿ywych takich jak fuksja i zielone jab³uszko, a bluzy z kapturem zapinane na zamek b³yskawiczny 266M i 266F w szeœciu kolorach, w tym klasycznym czerwonym i nasyconym ciemnoniebieskim (Bright Royal). Oba fasony dostêpne s¹ w rozmiarach XS-3XL (linia mêska) i XS-XL (linia damska).

 

www.russelleurope.com