Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ATRAMENTY EKO w AGAWA.PL

22.10.2013

ATRAMENTY EKO w AGAWA.PL

AGAWA.PL oprócz farb do nape³niania kartrid¿y atramentowych do drukarek typu desktop oferuje tak¿e atramenty do ploterów wielkoformatowych. Portfolio firmy zosta³o rozszerzone o farby do wielu modeli urz¹dzeñ m.in.: ploterów marki Canon, Epson i HP. U¿ytkowanie alternatywnych atramentów daje mo¿liwoœæ uzyskania doskona³ej jakoœci wydruków, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. G³êbokie zaczernienie, wysoki kontrast i ostroœæ uzyskiwanego wydruku oraz niski wspó³czynnik przenikania pomiêdzy kolorami sprawiaj¹, i¿ wydruki zachowuj¹ najwy¿szej jakoœci parametry. W ofercie znajduj¹ siê zarówno tusze barwnikowe jak i pigmentowe.

Firma z Tomaszowa Mazowieckiego wspiera tak¿e ekologie oferuj¹c ekosolwentowe farby do wielkoformatowych maszyn drukuj¹cych..

Eko solwentowe atramenty mo¿na wykorzystaæ w drukarkach du¿ego formatu wyposa¿onych w g³owicê piezoelektryczn¹. Dziêki swoim ekologicznym w³aœciwoœciom nie zanieczyszczaj¹ œrodowiska, a wydruki mog¹ byæ eksponowane tak¿e wewn¹trz pomieszczeñ.

Ró¿nego rodzaju atramenty mo¿na wykorzystywaæ do druku na ró¿nych mediach np. do drukowania bezpoœredniego na metalu, szkle, tekstyliach, papierach fotograficznych, p³ótnie oraz wszelkiego typu mediach do reklamy (folie one way vision, banery, siatka itp).

Dziêki zastosowaniu atramentów do druku bezpoœredniego na tkaninach, typu reactive, druk mo¿emy wykonywaæ tak¿e na bawe³nie, jedwabiu, we³nie. Uzyskujemy wówczas perfekcyjne nasycenie kolorów oraz wysok¹ odpornoœæ na dzia³anie œwiat³a i pranie, a wysoka stabilnoœæ chemiczna i fizyczna atramentu powoduje, ¿e tusz nie osadza siê na g³owicy drukuj¹cej.

AGAWA.PL dostarcza tak¿e tusz sublimacyjny do urz¹dzeñ wielkoformatowych. Atrament mo¿na stosowaæ do takich urz¹dzeñ jak Mimaki czy Epson.

Atramenty dostêpne s¹ w ró¿nych pojemnoœciach: np. 250ml, 500l