Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Asortyment firmy SPRANZ GmbH teraz równie¿ w Polsce !

25.09.2014

Asortyment firmy SPRANZ GmbH teraz równie¿ w Polsce !

 

Firma IRYDIUM Urszula Migalska z Zielonej Góry przejmuje od wrzeœnia 2014 roku ca³¹ dzia³alnoœæ dystrybucyjno-sprzeda¿ow¹ niemieckiej firmy SPRANZ GmbH oraz jej marek metmaxx, blackmaxx, creativ-design, thanxx i vinomaxxjako wy³¹czny partner handlowy na terenie Polski i krajów Europy Wschodniej.

 

Dziêki temu porozumieniu nast¹pi wyraŸne wzmocnienie obecnoœci produktów SPRANZ GmbH na rynku wschodnioeuropejskim. Jednoczeœnie oferta firmy IRYDIUM rozszerzy siê o nowe silne marki.

 

Asortyment marek metmaxx, blackmaxx, creativ-design, thanxx i vinomaxx to innowacyjna i nowoczesna kolekcja wysokiej klasy produktów przeznaczonych do codziennego u¿ytku w domu i kuchni (termokubki, karafki, akcesoria do wina, no¿e, zestawy do przypraw, zapalniczki, zestawy grillowe), drobnej elektroniki u¿ytkowej (s³uchawki, ³adowarki, latarki), akcesoriów do samochodu, podró¿y oraz wielu innych interesuj¹cych i niepowtarzalnych pomys³ów na prezent lub gad¿et reklamowy.

 

Obie firmy ciesz¹ siê z zaplanowanej wspó³pracy i maj¹ nadziejê na intensywny rozwój oraz pozytywn¹ reakcjê obecnych jak i nowych klientów.

 

Wiêcej informacji na www.irydium.com.pl

 

Kontakt:

Urszula Migalska

tel. +48 730 018 094

email: ula@irydium.com.pl