Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

API.PL zaprasza na Targi Fast Textile

05.11.2017

Premierowe rozwi¹zania firmy EPSON i druk na tekstyliach na 5… technologii
stoisko M111

API.PL zaprasza do Nadarzyna/k. Warszawy na kolejn¹ edycjê Miêdzynarodowych Targów Tekstylnych FAST TEXTILE.

Je¿eli Twoja firma dzia³a w bran¿y tekstylnej, musisz odwiedziæ stoisko M111.  Firma API.PL zaprezentuje,  pierwszy raz w EUROPIE ploter sublimacyjny EPSON SureColor SC-F9300.

W 2016 roku firma EPSON wprowadzi³a na rynek now¹ ods³onê ploterów ekosolwentowych serii SC-S i w krótkim czasie sta³y siê one ekosolwentowym numerem 1 w Europie. Na koniec roku 2017 pojawi³ siê EPSON SureColor SC-F9300 – pierwszy ploter w nowej wersji z sublimacyjnej serii SC-F. Wskazuje on kierunek, w którym pod¹¿a firma EPSON w rozwoju druku sublimacyjnego, a bior¹c pod uwagê zastosowane w nim technologie i rozwi¹zania równie¿ tu mo¿emy spodziewaæ siê du¿ego wzrostu udzia³u w rynku rozwi¹zañ firmy EPSON.” – wskazuje Mariusz Wasiak, Marketing Manager w firmie API.PL.

Ekspozycja firmy API.PL bêdzie podzielona na dwie sekcje.

Pierwsza czêœæ bêdzie przeznaczona dla rozwi¹zañ firmy EPSON gdzie dominuj¹cym elementem bêd¹ premierowe pokazy plotera EPSON SureColor SC-F9300. Prezentacje bêd¹ odbywa³y siê 3 razy w ci¹gu ka¿dego dnia targów w nastêpuj¹cych godzinach: 10:30, 13:30 i 15:30. Na prezentacjê mo¿na zapisaæ siê pod linkiem – rejestracja.
Poza pokazami do dyspozycji Zwiedzaj¹cych bêd¹ 2 linie produkcyjne – jedna do druku sublimacyjnego, druga do DTG. Konsultanci API.PL bêd¹ zachêcaæ do indywidualnych konsultacji i testów.

W drugiej czêœci stoiska firmy API.PL bêdzie mo¿na poznaæ tajemnice 3 kolejnych technologii zdobienia tekstyliach. Do dyspozycji Zwiedzaj¹cych bêd¹ punkty prezentacyjne druk bezpoœredni na bawe³nie i sitodruk. Nastêpnym elementem bêdzie linia produkcyjna do zdobienia tekstyliów z wykorzystaniem foli termozgrzewalnych i termotransferu.  A wisienk¹ na torcie bêdzie stanowisko pokazuj¹ce jak mo¿na wykoñczyæ produkt z wykorzystaniem wielokolorowych, plastikowych oczek firmy Plastgrommet.
 
Targi Fast Textile to bardzo inspiruj¹ce spotkanie bran¿y tekstylnej i bardzo cieszy poszerzaj¹cy siê z roku na rok udzia³ sektora urz¹dzeñ do druku w tym wydarzeniu. API.PL od pierwszej edycji uczestniczy w tych targach i obserwuje wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie drukiem cyfrowym na tekstyliach jako bardzo interesuj¹ca alternatywa do wczeœniej wystêpuj¹cych tu technologii.” – podsumowuje Mariusz Wasiak, Marketing Manager w firmie API.PL.

Zapraszamy na stoisko API.PL od 16 do 18 listopada do Nadarzyna – Hala C, Stoisko M111.  

Je¿eli chcia³byœ uczestniczyæ w premierowych pokazach plotera EPSON SureColor SC-F9300 i poznaæ trendy rozwoju druku sublimacyjnego zapisz siê ju¿ dziœ:

– WYPE£NIJ FORMULARZ –

Wiêcej informacji oraz promocje targowe na www.api.pl.