Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Antra laureatem nagrody Luksusowa Marka Roku 2013

25.11.2013

Antra laureatem nagrody Luksusowa Marka Roku 2013

 

27-go paŸdziernika 2013 w hotelu Courtyard Marriott w Warszawie odby³a siê IV Gala Luksusowej Marki Roku. Jednym z laureatów konkursu zosta³a warszawska firma Antra, która specjalizuje siê w dostarczaniu najwy¿szej jakoœci kalendarzy, notesów i upominków reklamowych. Tym samym jury konkursu doceni³o ponad dwudziestoletnie zaanga¿owanie firmy w spe³nianie nieustannie rosn¹cych oczekiwañ polskiego spo³eczeñstwa.

 

Wierzymy, ¿e d¹¿enie do zapewnienia jak najwy¿szej jakoœci naszych produktów, odpowiada wymaganiom Klientów poszukuj¹cych elegancji i stylu. To wyró¿nienie jest dla nas motywacj¹ do jeszcze ciê¿szej pracy – mówi Ryszard Polubiec – Prezes firmy.

 

Obok Antry w gronie laureatów znalaz³y siê tak renomowane firmy jak Volvo, Lot, Wittchen, Hotel Poziom 511, Rubinstein Residence, Pako Lorente, Stowarzyszenie Hotele Historyczne, czy Casa Italia.