Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Angels Advertising Nowym Cz³onkiem PIAP

26.11.2013

Angels Advertising Nowym Cz³onkiem PIAP


Grono Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych na prze³omie miesi¹ca paŸdziernika i listopada br. poszerzy³o siê o kolejn¹ firmê z bran¿y artyku³ów promocyjnych – firmê: Angels Advertising.

Decyzjê o przyst¹pieniu do PIAP podjêliœmy w zwi¹zku z zamierzeniem poznania nowych firm, w tym zarówno odbiorców naszych produktów jak i partnerów. Nie mniej jednak aktywnoœæ w wydarzeniach stworzy dla nas dodatkowy kana³ poznawania i zdobywania wiadomoœci, zarówno z naszej bran¿y jak i pokrewnych, w celu oferowania produktów i us³ug „na czasie”. – wypowiedzi udzieli³ Sebastian Mroczek – w³aœciciel firmy Angels Advertising.

Pod mark¹ Angels Advertising znajdziemy firmê znan¹ z wprowadzania niestandardowych pomys³ów do projektów oraz druku kart plastikowych – flagowego produktu wspomnianej firmy.

Warto zatem poznaæ firmê z obu stron. Jako producenta kart plastikowych, z solidnym zapleczem maszynwiod¹cych marek, dziêki temuwykonuj¹cego szereg us³ug zwi¹zanych z drukiem, personalizacj¹, uszlachetnianiem i opraw¹ laminowanych kart plastikowych. Jak równie¿ studiaprojektowego, które œwiadome nat³oku reklamy wprowadza niestandardowe rozwi¹zania, w celu skuteczniejszej promocji swoich Klientów.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426