Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Alexander’s seven stones | Klocki Alexandra

17.10.2013

Alexander’s seven stones | Klocki Alexandra

Mi³oœæ czy PrzyjaŸñ? Wiedza czy Praca? Rodzina, Prawda, Szacunek czy Wiara?
Nazwij siedem najwa¿niejszych dla Ciebie rzeczy. A potem spróbuj zbudowaæ z tego coœ piêknego. Spróbuj odnaleŸæ równowagê.
Jeœli siê nie uda, próbuj jeszcze raz. I jeszcze raz.
Tak jak w ¿yciu odniesiesz sukces jeœli bêdziesz mia³ odrobinê szczêœcia i du¿o cierpliwoœci – i tak jak w ¿yciu, nigdy nie prze¿yjesz dwa razy tak samo dnia, tak nigdy nie u³o¿ysz dwa razy w ten sam sposób klocków.
A ka¿dy nastêpny krok jest konsekwencj¹ tego poprzedniego.

HISTORIA
Za powstaniem tych drewnianych kamieni kryje siê pewna historia. Wymyœli³em je dla swojego syna Aleksandra aby nauczy³ siê cierpliwoœci oraz tego, ¿e nale¿y próbowaæ wiele razy zanim coœ siê uda. Piêæ lat trwa³o zanim powsta³y w szopie mojego ojca na wsi. Mieliœmy przy domu stary sad, wiêc pierwsze egzemplarze powsta³y z ga³êzi starych wiœniowych drzew

Arkadiusz Majewski

Ka¿dy klocek jest robiony rêcznie, wykoñczony pszczelim woskiem i rêcznie polerowane. Ka¿dy jest inny, i ka¿dy zestaw jest niepowtarzalny jak ¯ycie ka¿dego z nas.
Do produkcji wykorzystujemy drewno, które dla innych jest odpadem. Nie sprowadzamy go z dalekich krajów, nie zamawiamy w tartaku. Naturalne dla produktu s¹ przebarwienia, œlady po sêkach, drobne pêkniêcia.
Oddajê wiêc w Twoje rêce Siedem Kamieni Aleksandra, z których ka¿dy ma swoje korzenie i swoj¹ duszê.

wiêcej: www.alexandersevenstones.com