Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Agencja Reklamowa „Studio W” i Newtrend w gronie Cz³onków PIAP

13.12.2017

Grono firm Cz³onkowskich PIAP powiêkszy³o siê o kolejne, nowe firmy z bran¿y upominków reklamowych: Agencja Reklamowa „Studio W” i Newtrend.

– Do PIAP-u przystêpujemy z myœl¹ dalszego rozwoju naszej dzia³alnoœci. Chcieliœmy do³¹czyæ do grona profesjonalistów œwiadcz¹c najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug oraz produktów.”Zatrzymuj¹c siê – cofasz siê ” mówi Mateusz W³asny w³aœciciel firmy Agencja Reklamowa „Studio W”.

Do PIAP-u przystêpujemy, poniewa¿ chcemy zaproponowaæ koncepcjê myœlenia projektowego, firmom, które potrzebuj¹ zmian w procesie budowania przewagi konkurencyjnej – mówi Jolanta Ograbek z Newtrend.

Agencja Reklamowa „Studio W” œwiadczy kompleksowe us³ugi reklamowe od ponad 7 lat. Ka¿d¹ reklamê jest w stanie wykonaæ od projektu, przez realizacjê po monta¿.Posiada zaplecze projektowe, produkcyjne oraz park maszynowy. Aspekty te pozwalaj¹ zaanga¿owaæ siê w ka¿dy projekt zwi¹zany z reklam¹, wyró¿nieniem firmy, marki  i wydobyciem jej wyj¹tkowoœci.  Podstaw¹ dzia³alnoœci firmy jest  projektowanie, druk wielkoformatowy , poligrafia, reklama podœwietlana, produkcja gad¿etów, oklejanie samochodów . Dziêki zaanga¿owaniu pracowników firma œwiadczy us³ugi  oraz produkty najwy¿szej jakoœci .

Newtrend – firma tworz¹ca metod¹ DesignThinking innowacyjne upominki reklamowe.
Metoda Design Thinking polega na wnikliwym zrozumieniu osób, dla których firma projektuje, ale te¿ generowaniu pomys³ów, tworzeniu prototypów i testowaniu ich w praktyce z odbiorcami. Dziêki tej metodzie powstaj¹ nowe produkty, us³ugi, innowacyjne technologie lub ulepszenia istniej¹cych rozwi¹zañ. Ponadto metoda pomaga w zamienianiu problemów na wyzwania i chêci tworzenia prawdziwej wartoœci dla ludzi, bazuj¹c na ich potrzebach. To tak¿e myœlenie projektowe, które nie opiera siê na szczêœciu, inspiracji czy te¿ geniuszu wynalazcy, lecz na zmianie optyki, dziêki poznaniu i zrozumieniu ró¿nych punktów widzenia. Firma oprócz tworzenia upominków reklamowych metod¹ DT, proponuje mo¿liwoœæ pracy w grupie projektowej, gwarantuj¹c efekt synergii. Newtrend szybko te¿ reaguje na otaczaj¹cy nas œwiat i ludzi poprzez dostosowanie siê do ich indywidualnych potrzeb.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426