Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Agencja Antra wykonawc¹ oficjalnych maskotek The World Games

22.02.2017

W lipcu tego roku we Wroc³awiu odbêd¹ siê 10. Œwiatowe Igrzyska Sportowe  – The World Games 2017. To najwiêksze multidyscyplinarne wydarzenie w historii Polski, jedna z najwiêkszych imprez sportowych na œwiecie. Niemal 3500 zawodników z ca³ego œwiata stoczy bój o medale w 31 widowiskowych dyscyplinach.

Oficjalnymi maskotkami polskiej edycji The World Games s¹ Jaœ i Ma³gosia, wroc³awskie krasnale. Projekt postaci stworzyli uczniowie, a pluszowe wersje sympatycznego duetu wykona³a firma Antra Ryszard Polubiec.

 

Wspó³praca z Wroc³awskim Komitetem Organizacyjnym przy kompleksowej realizacji 50 tysiêcy zabawek trwa³a kilka miesiêcy. Profesjonalna organizacja procesu produkcji, wysoki poziom komunikacji oraz starannoœæ wykonania pluszaków sprawi³y, ¿e dostarczone maskotki doskonale sprawdzaj¹ siê jako narzêdzie promocji 10. Œwiatowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017