Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Adston ma ju¿ 5 lat!

17.03.2014

Adston ma ju¿ 5 lat!

 

            W marcu br. mija 5 lat odk¹d ruszy³a dzia³alnoœæ firmy Adston. Z tej okazji odœwie¿amy nasz wizerunek, stawiamy na dalszy rozwój i kreatywnoœæ.

 

Poszerzyliœmy ofertê o nowy segment odzie¿y reklamowej – kurtki softshell i odzie¿ outdoor. Odt¹d mog¹ Pañstwo w jednym miejscu skorzystaæ z porównywarki atrakcyjnej cenowo oferty kurtek softshell i odzie¿y.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony: www.kurtkisoftshell.pl

 

Firma Adston, to równie¿ Oddzia³ Handlowy firmy WIB zajmuj¹cej siê nadrukami na koszulkach i produkcj¹ odzie¿y, któr¹ mo¿ecie Pañstwo obejrzeæ w naszej wzorcowni.

 

Oprócz produkcji odzie¿y i nadruków jesteœmy wy³¹cznym dystrybutorem w Polsce produktów firmy Lambeste.

 

Stosujemy dogodne warunki wspó³pracy dla poœredników i agencji realizuj¹cych dzia³ania w bran¿y reklamowej.

 

Zapraszamy do wspó³pracy partnerów handlowych chc¹cych poszerzyæ swoj¹ ofertê o odzie¿ reklamow¹ i nadruki w najwy¿szej jakoœci.

 

Zespó³ Adston

www.adston.pl