Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

AdForce i VIVA PLUS II przyst¹pi³y do PIAP

27.05.2014

AdForce i VIVA PLUS II przyst¹pi³y do PIAP


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma zaszczyt poinformowaæ, i¿ grono Cz³onków powiêkszy³o siê o nowe z firmy z bran¿y.Nowymi Cz³onkami PIAP zosta³a firma AdForce oraz VIVA PLUS II.

Przyst¹piliœmy do PIAP przede wszystkim dlatego, ¿e czujemy siê wspó³odpowiedzialni za kszta³t rynku upominków reklamowych. PIAP zaoferowa³ w ostatnim czasie szereg ciekawych akcji promuj¹cych gad¿ety i odzie¿ jako formê reklamy. Do realizacji tych dzia³añ potrzebny jest nie tylko wspólny g³os i zaanga¿owanie w dzia³ania wspomagaj¹ce nasz¹ bran¿ê ale tak¿e fundusze, dlatego z przyjemnoœci¹ wspieramy PIAP przekazuj¹c swoj¹ cegie³kê do finansowania kampanii, które pomog¹ ca³ej naszej bran¿y-mówi Mi³osz Konieczny-W³aœciciel firmy AdForce

AdForce specjalizuje siê w kompleksowej obs³udze firm i instytucji w zakresie produkcji materia³ów promocyjnych. Firma powsta³a w oparciu o wiedzê i doœwiadczenie w bran¿y upominków reklamowych i druku, które w po³¹czeniu z pasj¹ do codziennej pracy nad projektami reklamowymi prze³o¿y³y siê na dynamiczny rozwój i stale rosn¹ce grono Klientów. Dostêpne w firmie AdForce marki gad¿etów i odzie¿y nie wyczerpuj¹ listy propozycji na udany gift. S¹ one praktycznie nieograniczone bowiem oprócz kilkudziesiêciu tysiêcy produktów ze sta³ej oferty firma zapewnia tak¿e mo¿liwoœæ produkcji na indywidualne zamówienie. Dope³nieniem oferty jest organizacja oryginalnych wydarzeñ i aktywnoœci, które s¹ doskona³ym pomys³em na uzupe³nienie firmowych eventów lub mog¹ stanowiæ wydarzenia same w sobie.

Firma VIVA PLUS II to najwiêkszy polski producent i importer d³ugopisów reklamowych, w³aœciciel marki VIVAPENS (kolekcja plastikowa) i PRESTIGE (kolekcja metalowa). Firma dzia³a nieprzerwanie od 1996 roku, od 2013 roku, w nowej  siedzibie. Sta³e inwestycje w rozwój, park maszynowy i nowoczesne wzornictwo  spowodowa³y, ¿e firma jest dobrze znana równie¿ poza granicami. Na dzieñ dzisiejszy Vivaplus sprzedaje do prawie 50 krajów œwiata. 95 % kolekcji to w³asne projekty objête patentami europejskimi.  

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426