Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ADBOX– NOWY KATALOG OD ORGANIZATORA REMADAYS

03.08.2017

Ju¿ w paŸdzierniku uka¿e siê pierwsze wydanie nowego katalogu od Organizatora RemaDays. Wydawc¹ jest GJC International – organizator Targów Reklamy i Poligrafii. ADBOX to doskona³a okazja do tego, aby zaprezentowaæ swoj¹ ofertê i dotrzeæ do 12 000 odbiorców w ca³ej bran¿y reklamowej.

ADBOX to katalog inspiracji, w którym przedstawione s¹ prezentacje produktów i us³ug bran¿y reklamowej – od gad¿etów, po rozwi¹zania z zakresu IT, outdoor czy POS.

Dlaczego warto zaprezentowaæ swoj¹ ofertê w ADBOX?

  • Katalog dociera do zainteresowanych zakupami w takich sektorach jak:
    Gifts World, POS & Display, Technology Park, Printing House, Packaging Materials, Photo Creation, Lighting Systems, Event Show, IT & e-Solutions, Outdoor Advertising 

 

  • Tytu³ ukazuje siê 3 razy w roku, w sezonie wiosennym, jesiennym i zimowym. Najbli¿sze wydanie uka¿e siê ju¿ w paŸdzierniku.

 

  • Prezentacja w ADBOX to równie¿ mo¿liwoœæ dodatkowej promocji na stronie www.remadays.com

Nak³ad ka¿dego wydania to 12 000 egzemplarzy. Katalog wysy³any jest poczt¹, natomiast wydanie zimowe dystrybuowane jest podczas Targów RemaDays Warsaw.

ODKRYJ NOWE INSPIRACJE REKLAMOWE !

Jeœli jesteœ zainteresowany i chcesz dotrzeæ ze swoj¹ ofert¹ do 12 000 odbiorców skontaktuj siê z wydawc¹.

Kontakt
Mail: sales@gjc.pl
Tel.: +48 61 825 73 22

Wiêcej informacji tutaj.