Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

A po RemaDays, na „Kanary”

04.11.2014

Formu³a konkursu pozostaje niezmienna. Wystarczy wrzuciæ swoj¹ wizytówkê do specjalnie przygotowanej urny znajduj¹cej siê na stoisku GJC Inter Media. Zwyciêzcê poznamy 5. lutego o godzinie 14.00. Ju¿ w tym roku konkurs cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, a nagrodê stanowi³ wysokiej klasy skuter marki Peugeot. Tym razem szczêœliwiec bêdzie móg³ spêdziæ tydzieñ na s³onecznych Wyspach Kanaryjskich, a wybór daty tej wyj¹tkowej wycieczki bêdzie nale¿a³ do samego zainteresowanego i oczywiœcie osoby towarzysz¹cej. Specjalny voucher bêdzie mo¿na wykorzystaæ do koñca 2015 roku. To jednak nie wszystko. Wygrany bêdzie móg³ te¿ zadecydowaæ na któr¹ z urokliwych hiszpañskich wysp ma zamiar siê udaæ. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tej wyj¹tkowej loterii.