Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

900 nowoœci w L-Shop-Team

13.01.2015

900 nowoœci w L-Shop-Team

Tekstylia reklamowe, rekreacyjne i zawodowe – 4.500 produktów w 98.000 wariantach wyboru od 90 producentów, sk³adowanych w magazynie w iloœci œrednio 10 milionów sztuk.

 

Wydaje siê to niemo¿liwe?

 

A jednak! Wszystko to dostêpne jest do kupienia za kilkoma klikniêciami w sklepie online www.ksiazkawyboru.pl

Pomoc¹ w dokonaniu wyboru  jest równie¿  wersja papierowa katalogu KSI¥¯KA WYBORU 2015  – a¿ 1.000 stron, o  170 stron wiêcej ni¿ rok temu.

 

Co nowego w 2015?

900 nowoœci, 8 nowych producentów

 

Duñska marka NEUTRAL to kolekcja z biobawe³ny (koszulki, polówki, bluzy) spe³niaj¹ca ekologiczne i etyczne standardy.  Marka STARWORLD – od bluz, koszulek sportowych po koszulki z certyfikatem GOTS, wszystkie idealne do znakowania. Nowe modne trendy m³odzie¿owe (styl miejski, hip-hop ) prezentuje marka BUILD  YOUR BRAND. Typow¹ odzie¿ promocyjn¹ proponuj¹ dwie hiszpañskie firmy: NATH oraz JHK. Odzie¿ biznesowa powiêksza siê o dobrej jakoœci, stylowe produkty marki BROOK TAVERNER – marynarki, spodnie, koszule. Marka EXNER to po prostu  wspania³a kolorowa oferta dla  gastronomii – fartuchy w 14 kolorach. Firma SCHWARZWOLF natomiast oferuje funkcjonalne sportowe tekstylia outdoorowe.

 

Zg³oœ siê po Z£OTE CENY  na 2015 rok: marketing@l-shop-team.pl