Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

9-te Spotkanie Regionalne PIAP za nami!

22.09.2016


Dnia 20 wrzeœnia br. w Warszawie odby³o siê dziewi¹te Spotkanie Regionalne dla firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych i Cz³onków organizacji bran¿owej Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych. Podczas wydarzenia przybyli uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w atrakcyjnym szkoleniu Tomasza Teleja z zakresu Storytellingu.


Spotkania Regionalne organizowane przez Polsk¹ Izbê Artyku³ów Promocyjnych pokazuj¹, i¿ takie wydarzenia s¹ niezmiernie potrzebne dla firm z bran¿y. Nie tylko umo¿liwiaj¹ pog³êbienie wiedzy z zakresu ró¿nych dziedzin, ale równie¿ umo¿liwiaj¹ integracjê z innymi uczestnikami tego rynku– mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Po szkoleniu przyszed³ czas na refleksje i rozmowy z Cz³onkami PIAP na temat ich oczekiwañ wobec organizacji bran¿owej.
Wszelkie uwagi i sugestie firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych s¹ dla nas zawsze niezbêdnym drogowskazem w dalszych dzia³aniach podejmowanych przez Izbê. Wszystkim przyby³ym goœciom pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za udzia³ w wydarzeniu i ju¿ dziœ zapowiedzieæ, i¿ cykl spotkañ regionalnych PIAP bêdzie równie¿ kontynuowany w 2017 roku.


GALERIA SPOTKANIE REGIONALNE WARSZAWA 2016

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.