Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

8 Edycja RemaDays Kiev – zakoñczona

11.04.2017

W halach nowoczesnego centrum wystawienniczego IEC-EXPO swoj¹ ofertê mog³o zaprezentowaæ blisko 100 wystawców. Najnowsze osi¹gniêcia producentów, importerów i dystrybutorów produktów i us³ug reklamowych mog³o podziwiaæ wielu profesjonalistów z bran¿y reklamy i poligrafii.

Stolica Ukrainy goœci³a specjalistów bran¿y artyku³ów reklamowych ju¿ po raz ósmy. Tak jak w roku ubieg³ym swoje nowatorskie rozwi¹zania zaprezentowali wystawcy w dzia³ach – Out&InDoorSystems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow, PhotoCreation, InternetSolution, EventShow, TextileZone, School&Office Room. Nic dziwnego, ¿e dwa kwietniowe dni by³y w Kijowie prawdziwym œwiêtem reklamy.

Swoje chwile mieli tak¿e przedstawiciele firm, których produkty i us³ugi, dziêki swojej innowacyjnoœci, wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie wœród zwiedzaj¹cych. Ju¿ pierwszego dnia imprezy poznaliœmy laureatów w konkursie „Korony Reklamy”. Podczas uroczystej kolacji statuetki trafi³y do r¹k przedsiêbiorców lideruj¹cych na rynku bran¿owym w piêciu kategoriach – producent upominków reklamowych, importer upominków,Out&InDoorSystems,Technology iPrintShow (z pe³n¹ list¹ zwyciêzców mo¿na zapoznaæ siê TUTAJ).

Wzorem lat ubieg³ych drugiego dnia RemaDays Kijów 2017, og³oszone zosta³y wyniki w rywalizacji na najlepsze upominki reklamowe roku. Wyró¿nienia, podobnie jak w przypadku konkursu „Korony Reklamy” przyznano w piêciu segmentach. O wyborze laureatów „Gifts of The Year” decydowali zwiedzaj¹cy oddaj¹c swoje g³osy na najpopularniejsze gad¿ety w poszczególnych przedzia³ach cenowych. Podczas kijowskiej imprezy wystawienniczej spore emocje przezywali tak¿e sami goœcie. W tradycyjnej „Loterii dla zwiedzaj¹cych” tym razem do wygrania by³ skuter SPARK. Zwyciêzca z ogromn¹ radoœci¹ odebra³ kluczyki z r¹k organizatora.

Targi Reklamy i Poligrafii w Kijowie by³y okazj¹ nie tylko do zapoznania siê z najnowoczeœniejszymi rozwi¹zaniami i produktami, ale tak¿e okazj¹ do poszerzenia swojej wiedzy. Takiej której wykorzystanie zapewniæ mo¿e jeszcze wiêksz¹ skutecznoœæ dzia³ania na niezwykle wymagaj¹cym rynku. Przez dwa dni zarówno wystawcy jak i zwiedzaj¹cy mogli wys³uchaæ prelekcji organizowanych w ramach RemaCongress. Specjalistyczny cykl wyk³adów organizowany by³ wspólnie z g³ównym partnerem medialnym RemaDays Kijów, Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Reklamy i Gad¿etów Reklamowych Ukrainy (AVIRSU). Niezmiennie jednak najwiêkszymi osi¹gniêciami zakoñczonej ósmej edycji targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Kijów pozosta³y mo¿liwoœci – zapoznania siê z najnowszymi trendami bran¿y „gad¿etowej” i poszerzenia kontaktów biznesowych.

Do zobaczenia w 2018 roku.