Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

6 barier, które trzeba wyeliminowaæ, aby rozwija³a siê polska gospodarka

24.09.2015

6 barier, które trzeba wyeliminowaæ, aby rozwija³a siê polska gospodarka

 

Skomplikowane ustawodawstwo, ró¿norodna interpretacja przepisów podatkowych, ograniczenia w kosztach, biurokracja, brak wsparcia polskich eksporterów oraz problematyka przetargów –

6 najwiêkszych barier dla rozwoju biznesu” jakie wskazano podczas debaty w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania wrêczono równie¿ medale z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej za „wspieranie rozwoju samorz¹du gospodarczego i przedsiêbiorczoœci”.

Organizatorem wydarzenia by³a Polska Izby Artyku³ów Promocyjnych.

 

Medalami KIG, które wrêczy³ wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek K³oczko nagrodzono: Danutê Baku³ê, Zbigniewa Kaczora, S³awomira Giefinga, Zbigniewa Grzeszczuka i Roberta Za³upskiego.

 

Po uroczystoœci rozpoczê³a siê debata z udzia³em ekspertów, pos³ów na Sejm, mediów i organizacji zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców.

 

– Organizowana debata, pozwoli na kontynuowanie dyskusji na temat barier napotkanych przez przedsiêbiorców w swojej codziennej dzia³alnoœci. Jest to niezmiernie cenna inicjatywa maj¹ca na celu podniesienie standardów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ firm na polskim rynku – napisa³ w piœmie skierowanym do PIAP-u W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej.

 

W pierwszej kolejnoœci dyskutowano o skomplikowanym ustawodawstwie oraz tym, jak przedsiêbiorcy maj¹ sobie radziæ w g¹szczu przepisów.

 

– W 2014 r. zajêliœmy niechlubne I miejsce w liczbie nowych aktów prawnych publikuj¹c 25634 dokumentów. Jestem wrogiem nadregulacji. Trzeba siê temu ostro przeciwstawiaæ aby nast¹pi³a normalizacja ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego – powiedzia³a Anna Kalata, by³a Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej.

 

Kolejnym problem jest ró¿norodna interpretacja przepisów.

 

– Mamy do czynienia nie tylko z ró¿n¹ interpretacj¹ prawa np. w zale¿noœci od miast a nawet dzielnic, ale tak¿e zauwa¿amy parali¿ decyzyjny. Z jednej strony urzêdnicy boj¹ siê podj¹æ wi¹¿¹ce decyzje. Z drugiej podejmuj¹ najczêœciej te na niekorzyœæ podatnika  – powiedzia³ Robert Za³upski, dyrektor generalny OOH magazine.

 

Ryszard Marciñczak, prezes  Warszawskiej Izby Gospodarczej podkreœli³, ¿e ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa to 82% polskiej gospodarki,które generuj¹ najwiêksze przychody dla Pañstwa. Potwierdzi³, ¿e w³aœnie ma³¹ firmê najszybciej mo¿na roz³o¿yæ decyzj¹ urzêdu skarbowego. W jego opinii powinniœmy skupiæ siê na innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw, która jest kluczem do dalszego sukcesu Polski.

– Przedsiêbiorcy zorientowali siê, ¿e jak nie bêdzie reprezentacji, to ¿aden z ich problemów nie zostanie rozwi¹zany. Muszê podkreœliæ, ¿e wszelkiego rodzaju izby powsta³y oddolnie – powiedzia³ Marciñczak.

 

O problemie nieproporcjonalnoœci kar do przewinieñ poruszanym na Komisji Gospodarki mówi³ Marcin Œwiêcicki – pose³ na Sejm RP. – Orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego o zasadzie proporcjonalnoœci mówi¹, ¿e kara powinna byæ najmniejsza, która wywo³a³a po¿¹dany skutek – mówi³ pose³ Œwiêcicki.

Ma wielk¹ nadziejê, ¿e wszystko pójdzie w stronê wspieraj¹c¹ rozwój przedsiêbiorczoœci.

 

Tematem biurokracji zajmowano siê w kontekœcie rozliczania wniosków unijnych.

 

Paulina Zadura-Lichota, dyrektorDepartamentu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Innowacyjnoœci

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci wskazywa³a na pozytywne zmiany w rozliczaniu wniosków unijnych.

 

– System nowych dotacji jest w miarê jednolity. Wprowadziliœmy system spo³ecznych konsultacji oraz jednolity generator wniosków, co umo¿liwi lepsze wydatkowanie œrodków unijnych.

 

Kwestie przetargów i ich wadliwego rozstrzygania w oparciu o kryterium cenowym nadal s¹ du¿ym problemem ma³ych i œrednich firm.

 

– Mam wra¿enie, ¿e pêtla na szyi przedsiêbiorcy zaciska siê coraz bardziej co jest bardzo z³ym sygna³em – mówi Anna Szczeœniak, dyrektor Instytutu Badañ nad demokracj¹ i przedsiêbiorstwem prywatnym. Przedsiêbiorcy musz¹ poœwiêcaæ co raz wiêcej uwagi i ponosiæ coraz wiêksze wydatki aby sprostaæ ustawodawcy. W przypadku przetargów tylko 7-9% sk³adanych ofert wygrywa – doda³a Anna Szczeœniak.

 

– Reforma i gotowoœæ do zmian musi siê zacz¹æ siê teraz. Przedsiêbiorcy musz¹ stawiaæ i co wiêcej podkreœlaæ uczciwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W mojej opinii inflacja prawa jest nieporozumieniem – powiedzia³a Anna Szczeœniak.

 

O ograniczeniach w kosztach prowadzenia dzia³alnoœci mówiono w kontekœcie wydatków na reklamê.

 

– Nie wiem dlaczego bran¿a artyku³ów promocyjnych jest ograniczona limitami. To nie tylko niesprawiedliwoœæ w odniesieniu do innych mediów, ale tak¿e du¿e ograniczenie w rozwoju bran¿y, kilkudziesiêciu tysiêcy przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na tym rynku – powiedzia³ Tomasz Chwi³owicz, prezes Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

 

Prezes PIAP podkreœla³, ¿e w³aœnie artyku³y promocyjne mog¹ byæ dŸwigni¹ w rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Ku zaskoczeniu goœci pokaza³ w³aœnie tak¹ dŸwigniê.

 

– Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa nie staæ na drog¹ reklamê w TV, radiu czy prasie. Dlatego najlepszym noœnikiem informacji o ich firmie i reklamy, jest Internet i w³aœnie artyku³y promocyjne.

 

– Musimy podkreœliæ, ¿e artyku³y promocyjne s¹ codziennym narzêdziem pracy, choæ dla wielu osób w tym urzêdników kojarz¹ siê wy³¹cznie z upominkami reklamowymi. Najmniejszy billboard œwiata czyli d³ugopis, notes, kalendarz, koszulka, ubranie firmowe, kubek, kalendarz, dysk przenoœny s³u¿¹ nam codziennie, a dla firmy przekazuj¹cej takie artyku³y s¹ w³aœnie noœnikiem reklamy – powiedzia³ Robert Za³upski.

 

Nieodp³atne przekazanie towarów ograniczone jest do kwoty 10 z³ – czyli ok., 2,4 Euro. Przyk³adowo w innych krajach: Austria – 40 EUR netto, Belgia – 50 EUR netto, Hiszpania – 90 EUR netto, Irlandia – 20 EUR netto.

Anna Kalata zwróci³a uwagê na fakt, ¿e tylko 15% przedsiêbiorców zrzesza siê w organizacjach przez co ich g³os nie jest s³yszalny przez rz¹d. Wskaza³a na problem s³abego wsparcia polskich eksporterów. Skomplikowane procedury, obawy o wsparcie polityków dla przedsiêbiorstw jakie chc¹ wchodziæ na nowe rynki to najwiêksze problemy z jakimi musimy siê uporaæ jak najszybciej.

 

Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych zapowiada kontynuacjê podjêtych podczas debaty dzia³añ. Zamierza zwróciæ siê do przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki oraz Pos³ów z oficjalnym listem, w którym przedstawi postulaty poruszone podczas debaty w imieniu wszystkich przedsiêbiorców.

 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA DEBATA „6 NAJWIÊKSZYCH BARIER DLA ROZWOJU BIZNESU”

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426