Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

500 NOWOŒCI w L-Shop-Team

15.01.2014

W kolejnym roku dystrybutor L-Shop-Team zadziwia swoj¹ ofert¹ – a¿ 3.525 artyku³ów, ponad 80 marek, w tym 500 nowych artyku³ów oraz wiele nowych marek. Pocz¹wszy od T-shirtów, modnych koszulek poprzez lekkie bluzki, koszule szyte z nowych tkanin, po zwariowane czapki czy innowacyjne torebki. S¹ to m.in. kolekcje Paradise i Denim firmy B&C, nowe marki Result Workguard, Stedman Stars, Stedman Active czy Beauty & Spa Range firmy Premier. ATLANTIS, YOKO i REDSON to przyk³adowi trzej producenci debiutuj¹cy w sklepie www.ksiazkawyboru.pl. ATLANTIS i jej ekonomiczna wersja Target poszerzaj¹ asortyment czapek o kolorowe bejsbolówki jak i czapki o wyszukanym, modnym kroju. Dla osób zainteresowanych odzie¿¹ robocz¹ warta uwagi jest nowa marka YOKO oferuj¹ca kurtki, spodnie, bezrêkawniki spe³niaj¹ce odpowiednie normy. Firma REDSON natomiast, dziêki swoim odblaskowym produktom zagwarantuje dobr¹ widocznoœæ i bezpieczeñstwo.

Dla firm zajmuj¹cych siê technologi¹ reklamow¹ szczególnie interesuj¹ce bêd¹ z pewnoœci¹ 4 automatycznie otwieraj¹ce siê prasy termotransferowe firmy SECABO. Kolejna nowoœæ to firma ZlideOn ze sprytnym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym prost¹ naprawê zamków b³yskawicznych… Wiêcej nowoœci znajdziesz na www.ksiazkawyboru.pl