Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

50 wydanie Gifts Journal ju¿ na Twoim biurku

19.02.2014

Zamów prenumeratê i zapoznaj siê z nowoœciami w bran¿y reklamowej! W jubileuszowym 50 wydaniu magazynu Gifts Journal m.in:

 

  • technologie – Nowoczesne drukowanie i haftowanie

 

    • Czasy, kiedy doœæ proste w dzia³aniu maszyny i urz¹dzenia przewozi³o siê na ciê¿arówkach, montowa³o w pomieszczeniach przypominaj¹cych hale produkcyjne, a przeszkolenie personelu zajmowa³o miesi¹ce czy lata, odesz³y w niepamiêæ. A¿ trudno sobie wyobraziæ jak œwiatem zaw³adnê³a miniaturyzacja.

 

  • Fruit of The Loom – od kwiatu bawe³ny do koszulki
    • W ostatnich dniach paŸdziernika dziennikarze najwiêkszych czasopism bran¿owych mieli okazjê uczestniczyæ w niesmawitej podró¿y do Maroko, a konkretnie do miasta Skhirat po³o¿onego nieopodal stolicy kraju, Rabatu. To w³aœnie tam mieœci siê najwiêksza fabryka odzie¿y firmy Fruit of The Loom. Przedstawiciele mediów mieli mo¿liwoœæ przyjrzeæ siê procesowi produkcji odzie¿y, poczynaj¹c od poznania ró¿nych gatunków bawe³ny poprzez procesy farbowania, ciêcia i szycia.

 

  • Gad¿ety na lato
    • Choæ za oknami zima, to jednak ju¿ teraz warto pomyœleæ o letnich przyjemnoœciach. Do tego, ¿eby dobrze przygotowaæ siê do spotkania ze s³oñcem i ciep³ym wypoczynkiem zachêc¹ nas szerokie oferty produktów, które nie tylko uprzyjemni¹ czas lata, ale te¿ doskonale pos³u¿¹ nam jako narzêdzia promocyjne.

 

  • ZOOM – Maxim

 

   • Maxim, najwiêkszy polski producent ceramiki reklamowej zakoñczy³ w³aœnie wprowadzanie w ¿ycie szeregu zmian, których celem jest udoskonalenie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. W paŸdzierniku 2013 firma przenios³a produkcjê i biura do nowego budynku. Hala o powierzchni przekraczaj¹cej 5 000 m2 pozwala sk³adowaæ ponad 3 mln. kubków i fili¿anek. Uruchomiony zosta³ tak¿e kolejny, nowoczesny piec tunelowy, zwiêkszaj¹cy mo¿liwoœci produkcyjne o 50 %. Ponadto, dziêki zainstalowaniu zaawansoganego technologicznie urz¹dzenia do druku bezpoœredniego, park maszynowy sta³ siê jeszcze bardziej  wydajny. Aby podkreœliæ jakoœæ nowych linii wzorniczych i uwypukliæ ich niepowtarzalny design Maxim powo³a³ do ¿ycia now¹ markê – PORCELINE BY MAXIM.

 

  • Teraz my

 

   • W tym miejscu zwykle przedstawialiœmy sylwetki osób dzia³aj¹cych w bran¿y gad¿etów reklamowych, ludzi odnosz¹cych sukcesy, naszych klientów. Tym razem postanowiliœmy nieco odwróciæ role i przedstawiæ siebie. Pracujemy dla Was, a efekty naszej pracy mo¿liwe s¹ dziêki zapa³owi m³odych gniewnych oraz konsekwencji i doœwiadczeniu tych, którzy na tej bran¿y zjedli zêby. Poznajcie ekipê GJC Inter Media.

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej? Napisz redakcja@gjc.pl