Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

3168378

19.09.2016

Tytu³owe cyfry to nie jest numer telefonu do Holandii. Tak¹ kwotê uda³o siê odzyskaæ firmie GJC Inter Media w ci¹gu dwunastu ju¿ lat dzia³alnoœci programu NOT RECOMMEND. Jego g³ównym za³o¿eniem nie jest egzekucja nale¿noœci, a skuteczne i przede wszystkim polubowne za³atwianie spornych spraw pomiêdzy ró¿nymi podmiotami bran¿y artyku³ów i us³ug reklamowych.Podstawowym celem pozostaje niezmiennie zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa w kontaktach wzajemnych. Wzrost zaufania do partnerów biznesowych zwiêksza siê dziêki specjalnemu wykazowi, który pozwala ewentualnym kontrahentom sprawdziæ, czy na liœcie firm „Niepolecanych” nie znajduje siê nasz nowy partner. Dostêp do tego wyj¹tkowego wykazu maj¹ firmy bior¹ce udzia³ w projekcie Solidni w Biznesie. To równie¿ one maj¹ mo¿liwoœæ, poprzez zg³oszenie, poinformowaæ o niesolidnym uczestniku rynku bran¿owego. Uaktualniana na bie¿¹co lista znacznie zmniejsza ryzyko niekorzystnej transakcji. Jeœli chcesz jej unikn¹æ, zg³oœ siê ju¿ dziœ i b¹dŸ wspólnie z nami Solidny w Biznesie.