Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

300 kilometrów na zachód

08.09.2016


Wczoraj Warszawa, a dziœ Poznañ goœci³ uczestników tegorocznej edycji OneDay Roadshow.

Tak jak w stolicy kraju, tak i w stolicy Wielkopolski jednodniowe „targi” wzbudzi³y zainteresowanie firm dzia³aj¹cych w bran¿y reklamowej.

Nic dziwnego, bo przecie¿ dla producentów i importerów upominków reklamowych to jedna z ostatnich okazji do zaprezentowania swojej bogatej oferty przed gor¹cym okresem przedœwi¹tecznym. A Poznañ to jeden z mocniejszych oœrodków w kraju i siedziba wielu prê¿nie rozwijaj¹cych siê firm.

By³a wiêc okazja do zapoznania siê z najnowszymi trendami na rynku upominków i us³ug reklamowych, co dla dystrybutorów okaza³o siê wrêcz bezcenne.

Podczas kilkudniowych targów rzadko zdarza siê okazja do tak konkretnych rozmów biznesowych. A co czeka nas jutro?…

Jutro przenosimy siê o kolejne 300 kilometrów na zachód. Tym razem spotkamy siê w Berlinie!