Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

30 lat minê³o! 2018 rok, rok jubileuszu marki James Harvest Sportswear

12.12.2017

Nadchodz¹cy rok 2018 bêdzie wyj¹tkowy. Marka James Harvest Sportswear zadebiutowa³a na rynku w 1988 roku, wiêc to jej okr¹g³y, trzydziesty jubileusz! Trzydzieœci lat na rynku to niezliczona iloœæ kampanii marketingowych, strojów s³u¿bowych i eventów, których uzupe³nieniem by³y stroje tej w³aœnie marki. To ci¹g³e rozwijanie oferty i uzupe³nianie jej o nowe elementy, idealnie wpasowane w zmieniaj¹ce siê na przestrzeni lat realia i odpowiadaj¹ce na oczekiwania klientów.
Z okazji jubileuszu na 2018 rok zaplanowano ciekawe promocje. Zachêcamy to obserwowania strony internetowej www.james-harvest.pl gdzie mo¿na znaleŸæ najœwie¿sze informacje.