Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

25 lat firmy Lambda

07.12.2015

Z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹ chcia³bym poinformowaæ, ¿e 15go listopada 2015 roku mija 25 lat dzia³alnoœci firmy Lambda.

25 lat naszej obecnoœci na rynku to wielki sukces – rozpoczyna³em dzia³alnoœæ jako jednoosobowa firma, dzisiaj tworzymy profesjonalny zespó³  z pozycj¹ lidera bran¿y.

Ten czas i efekt jaki osi¹gnêliœmy s¹ wyznacznikami tego jak ogromnym zaufaniem Pañstwo nas obdarzyliœcie.

15-ego listopada 1990r. zrealizowa³em swoj¹ decyzjê o rejestracji firmy Lambda. Sam maj¹c zaledwie 22 lata nie przypuszcza³em, ¿e przede mn¹ tak d³uga, a zarazem ciekawa droga. 
25 lat dynamicznego, a zarazem stabilnego rozwoju to bynajmniej nie koniec naszej drogi.
Przez kolejne lata d¹¿yæ bêdziemy do umocnienia naszej pozycji rynkowej i jak zawsze dok³adaæ wszelkich starañ na rzecz owocnej wspó³pracy z naszymi kontrahentami.

25 lat istnienia firmy Lambda zawdziêczamy przede wszystkim Pañstwu. Bez Was – naszych wspó³pracowników, klientów, dostawców i wszystkich, którzy przyczynili siê do naszego rozwoju – nie obchodzilibyœmy dziœ æwieræwiecza  dzia³alnoœci.

Dziêkujê,
Miko³aj Tomaszewski
Prezes Zarz¹du
Grupa Lambda sp. z o.o.