Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

2015 – Kolejny odœwie¿ony rozdzia³ z nowymi stylami i kolorami

08.01.2015

Co roku Russell stara siê dostarczyæ klientom nowe, wspania³e style i kolory, które tworz¹ spójny wizerunek, rozwijaj¹ to¿samoœæ marki i sprawiaj¹, ¿e ka¿dy czuje siê wygodnie i stylowo. W roku 2015 to siê nie zmieni³o, poniewa¿ oprócz szerokiego wyboru produktów i kolorów, oferowana jest tak¿e wysoka jakoœæ Russell i komfort u¿ytkowania.


Œwietna wiadomoœæ dla ka¿dego, kto potrzebuje doskona³ej koszulki polo jest taka, ¿e firma wypuœci³a najbardziej stylowe polo, jakiego nie mia³a jeszcze w swojej ofercie, elastyczne polo 566 z Lycr¹®, w wersji mêskiej i damskiej. Nowoœæ stanowi równie¿ szeroki zakres dodatkowych kolorów poliestrowo-bawe³nianych koszul popelinowych, które maj¹ idealne zastosowanie w sportach zespo³owych oraz zawsze tam, gdzie liczy siê pierwsze wra¿enie.

Kompletuj¹c linie produktów, Russell doda³ szeœæ modnycyh kolorów do luksusowej, poliestrowo-bawe³nianej kolekcji HD T, której wprowadzenie w 2014 roku zakoñczy³o siê sukcesem

 

Nowe elastyczne koszulki polo robi¹ wra¿enie

To nie przypadek, ¿e najnowsze koszulki polo Russell s¹ równie¿ najpiêkniejszymi w dotychczasowej kolekcji Cz³onkowie zespo³u projektowego firmy d¹¿yli do stworzenia czegoœ naprawdê wyj¹tkowego, zatem dopilnowali, aby koszulka mia³a doskona³y krój i posiada³a szereg stylowych detali.

Nowe mêskie i damskie elastyczne koszulki polo 566 s¹ wykonane w 95% z bawe³ny, w 5% z Lycry® i zawieraj¹ kontrastuj¹ce kolorystycznie guziki, krótkie ko³nierzyki, pas tkaniny w naturalnym kolorze wzd³u¿ ramienia oraz wê¿sz¹ kieszonkê. ¯eñskiego charakteru damskiej wersji koszulki nadaje dodatkowo kieszonka z czterema guzikami. Zastosowanie oryginalnej Lycry® zapewnia, koszulkom dobry wygl¹d w d³u¿szym czasie Koszulki s¹ dostêpne w 10 kolorach (bia³ym, czarnym, b³êkitnym, granatowym, klasycznym czerwonym, niebieskim Light Oxford, fuksji, limonkowym i fioletowym). Wersja mêska jest dostêpna w rozmiarach S-3XL, a damska w rozmiarach XS-2XL.

 

Poliestrowo-bawe³niane koszule popelinowe zosta³y stworzone tak, aby by³y dopasowane do cia³a.

Odzie¿ sportowa nie ma na celu tylko dostarczanie jakoœci i wygody, ale równie¿ tworzenie to¿samoœci marki i dobry odbiór ze strony klientó. Dlatego te¿ w roku 2015 Russell wprowadzi³ piêæ nowych kolorów do kolekcji mêskich i damskich poliestrowo-bawe³nianych koszul popelinowych typu Classic Fit . Dostêpne w wersji z krótkim i d³ugim rêkawem, koszule wykonane w 65% z poliestru i w 35% z bawe³ny, wystêpuj¹ obecnie równie¿ w kolorach: klasycznym czerwonym, pomarañczowym, turkusowym, fioletowym i limonkowym. Mêskie wersje s¹ dostêpne w rozmiarach S-4XL, a damskie w rozmiarach XS-4XL.

Daje to mo¿liwoœæ oferowania klientom ujednoliconego asortymentu obejmuj¹cego T-shirty, koszulki polo, bluzy z kapturem i koszule w piêciu jasnych kolorach, idealnego do tych rodzajów dzia³alnoœci, które obejmuj¹ wiele zadañ z ró¿nymi wymogami dotycz¹cymi stroju.

 

HD T jest obecnie jeszcze bardziej kolorowa

Wprowadzenie w ubieg³ym roku 165 HD T w wersji mêskiej i damskiej by³o ogromnym sukcesem. S¹ one wykonane w 65% z poliestru i w 35% z czesanej bawe³ny, a wyj¹tkowy dotyk bawe³ny i mo¿liwoœci nadruku towarzysz¹ce polibawenianej tkaninie by³o dok³adnie tym, na co czeka³ druk sublimacyjny. Na rok 2015 marka Russell doda³a 6 kolejnych odcieni do palety – brzoskwiniowy, fioletowy, ¿ó³ty, srebrny, zielony i ró¿owy – daj¹c klientom mo¿liwoœæ wyboru spoœród 10 kolorów.

Mo¿liwoœci kreatywnego drukowania w przypadku kolekcji HD T s¹ nieograniczone, co sprawia, ¿e jest ona szczególnie odpowiednia dla rynku detalicznego i oczywiste jest, ¿e klienci doceni¹ korzyœci handlowe, jakie niesie ta kolekcja. Przy rozszerzonej palecie kolorystycznej potencja³ kolekcji HD T jest jeszcze wiêkszy. Wersje mêskie s¹ dostêpne w rozmiarach XS-2XL, a damskie w rozmiarach XS-XL.


Informacje dla wydawców:Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z lokalnym dostawc¹, odwiedzaj¹c stronê internetow¹ Russell www.russelleurope.com lub kontaktuj¹c siê z zespo³em Obs³ugi Klienta w celu uzyskania bezp³atnego egzemplarza katalogu produktów na rok 2015: Tel.: +49 631 35 31 877 lub na email: service@fotlinc.com