Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

176 powodów aby byæ aktywnym z Falk&Ross!

11.04.2016

 

Ocieplenie pogody sprawi³o, ¿e sezon na uprawianie sportu, zw³aszcza na œwie¿ym powietrzu, jest ju¿ w pe³ni.


W ofercie Falk&Ross mo¿emy znaleŸæ a¿ 176 produktów sportowych, które bêd¹ idealnym towarzyszem naszych sportowych aktywnoœci. Od rêkawiczek na rower, przez t-shirty, koszulki polo, spodenki i legginsy, softshelle, bluzy, po topy i spodenki na rower.


Produkty s¹ wykonane z ró¿nych materia³ów, które zapewniaj¹ m.in. odprowadzanie wilgoci, w³aœciwoœci antybakteryjne czy daj¹ skórze uczucie ch³odu. Ponadto s¹ oddychaj¹ce i szybkoschn¹ce, elastyczne, bardzo wygodne i zapewniaj¹ du¿¹ swobodê ruchów.


Mo¿emy znaleŸæ wœród nich modele marek, jak Spiro, Tee Jays, Gildan, Fruit of the Loom czy Active by Stedman.


Produkty te bêd¹ idealnym rozwi¹zaniem dla dru¿yn sportowych, uczestników biegów i maratonów czy pracowników firm zwi¹zanych ze sportem oraz wielu innych. Mog¹ siê tak¿e staæ nietuzinkowym prezentem dla klientów.


Wiêcej na: http://www.falk-ross.eu/Produkty-/Odzie-sportowa–/?lang=5&shp=1