Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

13. Edycja Targów RemaDays Warsaw 2017 zakoñczona

22.02.2017

13. edycja Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw przesz³a do historii. By³o to wydarzenie, w którym trzeba by³o wzi¹æ udzia³. Z takiego za³o¿enia wysz³o ponad 760 wystawców, których najnowsze osi¹gniêcia mog³o przez trzy dni podziwiaæ blisko 21 tysiêcy goœci. To by³o wielkie bran¿owe œwiêto.


Ju¿ po raz trzynasty stolica Polski goœci³a uczestników RemaDays Warsaw i w zgodnej opinii by³a to impreza niezwykle udana. Œwiadcz¹ o tym liczby. Na powierzchni 35 000 m2 swoj¹ ofertê zaprezentowa³o 768 dostawców, w tym blisko 100 z zagranicy. Ju¿ pierwszego dnia odwiedzi³o nas zdecydowanie wiêcej osób ni¿ w poprzednich latach, a po trzech dniach imprezy zanotowaliœmy rekordow¹ liczbê blisko 21 tysiêcy zwiedzaj¹cych. To wzrost o ponad 10%. Rekordowa okaza³a siê tak¿e liczba zagranicznych zwiedzaj¹cych (wzrost o 53%).
Przybywaj¹cy do Warszawy goœcie mogli skorzystaæ z bezp³atnych autobusów, a na tych, którzy przybyli w³asnym œrodkiem transportu, czeka³o ponad 7 tysiêcy miejsc parkingowych. Z racji wiêkszej przestrzeni pojawi³o siê tak¿e wiêcej, bo a¿ 19 stref wypoczynku z gastronomi¹, które zdecydowanie podnios³y komfort uczestnictwa w targach. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê strefy RELAX ZONE, gdzie na ³¹cznej powierzchni 700m2 nasi goœcie mogli odpocz¹æ, wypiæ kawê, ale te¿ bezp³atnie skorzystaæ z Internetu. Z internetowych stref korzystano równie¿ w punktach restauracyjnych.
Goœcie targów mieli okazjê podnieœæ swoj¹ wiedzê na RemaCongress. Pierwszego dnia targów cykle wyk³adów prowadzili przedstawiciele firmy Texet Poland z profesorem Leszkiem Balcerowiczem na czele oraz Torsten Jansson. Zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ prelekcje bezp³atne. Swoje warsztaty prowadzili m.in.: Katarzyna Ruœ, Pawe³ Tkaczyk czy Aleksander Pocheæ.
Swoje wielkie dni na RemaDays prze¿ywali tak¿e laureaci konkursów od lat zwi¹zanych z warszawsk¹ imprez¹. Ju¿ na starcie poznaliœmy zwyciêzców w rywalizacji Korony Reklamy. Nagrodzono najlepsze firmy w poszczególnych sektorach bran¿owych – Out&InDoorSystems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow. W tym roku najlepszymi w swojej kategorii okaza³y siê firmy:

 

Producent upominków reklamowych:
I miejsce: Wilk Elektronik S.A.
II miejsce: Jaguar Tomasz Chwi³owicz
III miejsce: Maxim

 

Importer upominków reklamowych:
I miejsce: Asgard Sp. z o.o.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.

 

Out&InDoor:
I miejsce: Tent Grupa Sp. z o.o.
II miejsce: Adsystem
III miejsce: Ultima Displays Sp. z o.o.

 

Technology:
I miejsce: AGAWA.PL SP. Z O.O.
II miejsce: COLOP Polska
III miejsce: Grawerton ARGO S.A.

 

Tego samego dnia wrêczone zosta³y równie¿ nagrody The Prize for Innovations. Jury przyzna³o z³ote, srebrne i br¹zowe medale za najbardziej innowacyjne rozwi¹zania, maszyny i urz¹dzenia 2017 roku.
W drugim dniu bran¿owego œwiêta swoje szczêœliwe chwile prze¿ywa³a Pani Monika Wróbel z firmy JAGATEX, której wylosowana wizytówka da³a wygran¹ w Loterii dla zwiedzaj¹cych. Tym razem triumfatorka opuœci³a stolicê z laptopem Apple Pro 13.3 Retina wraz z drukark¹ GP Deskjet Advantage 3635.
Na zakoñczenie RemaDays Warsaw 2017 swoje œwiêto mieli przedstawiciele przedsiêbiorstw, którzy znaleŸli najwiêksze uznanie w oczach goœci. Podczas Œniadania biznesowego wyró¿niono najlepsze katalogi i gad¿ety roku. Przez dwa dni zwiedzaj¹cy jednych z najwiêkszych targów reklamy i poligrafii mogli dokonaæ wyboru najbardziej wyró¿niaj¹cych siê katalogów oraz najciekawszych produktów reklamowych. W og³oszeniu wyników konkursów Gifts of the Year i Catalogue of the Year wziêli udzia³ partnerzy programu Solidni w Biznesie. Po najcenniejsze medale z³otego koloru siêgnê³y firmy: Integart Sp. z o.o., EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., Promostars oraz Badge4U. Natomiast najlepszymi produktami okaza³y siê: Le¿ak eventowy firmy Kusha Artur Karwacki w kategorii Top Fun, Brelok 5w1 z Badge4U w kategorii Top Idea oraz ¯arówka do napojów z Ceramiki Tu³owice, która okaza³a siê produktem Top Design.
Pe³na lista laureatów równie¿ dostêpna jest na stronie internetowej www.remadays.com w zak³adce „Konkursy”.
13. edycja Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays dobieg³a koñca. T³umy zwiedzaj¹cych, nawi¹zane kontakty biznesowe, liczba podpisanych umów i doskona³a atmosfera udowodni³y, ¿e „13” mo¿e byæ udana.

 

Dziêkujemy za to, ¿e po raz kolejny obdarzyliœcie nas zaufaniem. ¯yczymy wielu sukcesów i ju¿ teraz zapraszamy do Warszawy za rok.